Sepetim 0 Pubg Mobile Uc Yükle
Uygun Epin Ve Oyun Satış Platformu

Kullanıcı Sözleşmesi

OYUNTUR WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşme Oyuntur (Site) üzerinden işlem yapan/üye olan kullanıcılar/müşterilerle  Oyuntur arasında elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmektedir. Sözleşme Site’de sunulan hizmetler dahilinde kullanıcı ve Oyuntur hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kullanıcı, bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Oyuntur tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TANIMLAR
KULLANICI: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

SİTE: Oyuntur isimli alan adıyla ürün ve servis satış hizmeti veren web sitesi.

SAĞLAYICI: Oyuntur tarafından satılan ürün ve hizmetlerin alındığı kuruluşlar

ÜYELİK: Site’ye kullanıcıların istenen bilgileri kaydetmesi ve bu sözleşmeyi kabul etmesi ile gerçekleşir.

KİŞİSEL VERİ: Site’ye üye olmak amacıyla, Kullanıcı/Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda Oyuntur sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş, cinsiyet ve şehir bilgileri ile Site’ye sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen her türlü kişisel bilgi. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI
Üyelik, talep edilen bilgilerin kullanıcı tarafından sisteme kaydedilmesi, sözleşmenin onaylanması ve Oyuntur tarafından kabul görmesi ile yapılır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Site’ye üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti kanunları dahilinde reşit olmak ve Oyuntur tarafından herhangi bir şekilde yasaklı hale gelmiş olmamak şartı aranır. ***********

KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, site ile ilgili herhangi bir işlem yaparken bu sözleşmede yer alan tüm şart ve kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hükümleri gereğince diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Oyuntur kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Oyuntur her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı’nın Oyuntur tarafından web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla sistemde kullandıkları her özel bilgi (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sistemde kullandıkları bilgilerin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı farklı kişilerin eline geçmesi ile Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Oyuntur doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler, Oyuntur Kullanıcı tarafından Oyuntur iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Site’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Oyuntur tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder.
Kullanıcı tarafından bu Site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, kullanıcı lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonus/hakların azami kullanım süresi döneme göre değişebilir. Bu açıklama Site’de Oyuntur tarafından yapılacaktır. Kullanıcı mezkur bonus/hakları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili Kullanıcı/Üye hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren Oyuntur belirttiği süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonus/hakların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.
Oyuntur Site’sini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, Oyuntur ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Oyuntur ile doğrudan ve/ veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Oyuntur, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/ veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/ veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında Oyuntur her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.
Oyuntur tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer kullanıcıları tacize yönelik davranışlar içeren fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında Kullanıcı/Üye Oyuntur tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı/Üye’nin yarattığı ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları Oyuntur tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Oyuntur söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, Kullanıcı/Üye varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur.
Veri Paylaşımı Kullanıcı/Üye, işbu Sözleşme’yi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı kabul etmekle, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu kişisel verilerin, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve şahsına özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek, Web Sitesi’ne nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Söz konusu kişisel verilerin, aynı amaçlara yönelik olarak; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, bizimle iş ilişkisi içinde olan veya proje ortağı olan, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak Oyuntur ile aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
Oyuntur tarafından Kullanıcı/üye bazında talep edilmeyen faturalar toplu olarak faturalaştırılmaktadır. Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde , Kullanıcı/üye tarafından bu Site üzerinden yapılan ve talep edilen satın alma işlemi için oluşturulacak fatura talep eden Kullanıcı/üye’ye e-posta yoluyla en kısa süre içerisinde iletilecektir.
Oyuntur HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Oyuntur, Site veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı/üye Oyuntur karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır
Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Oyuntur sorumlu değildir. 
Site’deki ürünler SAĞLAYICI tarafından anlık fiyat ya da içerik değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını veya içeriğini gördüğü değil ödeme anında geçerli olan fiyat ve içerik üzerinden işlem yapacaktır. Anlık olabilecek bu değişiklikler SAĞLAYICI tarafından olduğu için Oyuntur bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Site’de yer alan ürünler TL veya USD kuru ile satılabilir. USD ile satılan ürünlerde ödeme anında TL’ye çevirim SAĞLAYICI tarafından Oyuntur iletilmektedir. Dolayısıyla kur değişikliği Oyuntur sorumluluğunda değildir.

Hediye Bakiye, kampanyalı, İndirimli, Promosyon'lu Ürünler Stok Durumuna Göre Bazen 1 İle 72 Saat İçinde Teslim Edilir

Oyuntur bayiliklerde bayilerin Sipariş Durumuna Göre Blokeli Bakiye İle Çalışma Hakkına Sahiptir

Oyuntur Bayilikleri Tek Taraflı Fes İptal Etme Hakkına Sahiptir

Pubg Mobile İD Yükleme Kategorisinden Sipariş Veren Bayilerin Yüklemeleri Yapılmaz İse Veya Teslim Edilme Zamanıni Geçer İse Geri İadeleri Yukarıdaki Sözleşme İçinde Geçerli Sayılır İd Yüklemeleri İd Yükleme Tedarikçiler Tarafından Yapılmaktadır Kodlu Ürün Olmadığı İçin Stok Durumu Belirsizdir 2 İle 7 İş Gün İadeyi Beklemek İstemeyen Bayiler En Son Sipariş Verdiği Kategoriden Tekrar Ürün Almak İsteyebilir Ve Stok Yükleme Vb. Olup Olmadığını Oyuntur Yetkilileri İletişime Geçerek Sorgu Yaptırabilir Ve Tekrar Sipariş Verebilir.

Bayilik Olarak Verilen Fiyatlarda Bayi İadeleri Tedarikçi Ve Ödeme Alt Sağlayıcı Tarafından Geri İade Ödemeleri Tedarikçiler Tarafından Sipariş Tarihinden İtibaren 2 İle 7 İş Gün İçinde Oyuntur.com'a Geri Yapıldığı İçin Bayi İadeleri 2 ile 7 İş Gün İçerisinde Yapılmaktadır Bu Konuda Log Kayıtları Arşiv Olarak Tutulur Bayi Olan Müşterilerimiz Bayilik Almak İstediklerinde Bu Sözleşmedeki Maddeyi Okumuş Ve Kabul Etmiş Sayılır WhatsApp Ve Diğer İletişim Kanallarından Alınan Bayilik Ve Bayiler İçinde Geçerlidir

Oyuntur Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere ’bağlantı’ verebilir. Site üzerindeki “bağlantılar” vasıtasıyla erişilen portaller, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “bağlantılar” vasıtasıyla erişilen portaller veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Oyuntur herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Oyuntur Bize Sat Kısmından Satılan Epin Kodlar key kodları vb ürünlerin Şüpheli Görmesi durumunda ürün faturası talep etme hakkına sahiptir

 Oyuntur Site’sinde virüs, trojan. Ad aware vb.(reklam barındırma programları) bulundurmamaktayız. Satılan ürün ve hizmetlerden dolayı üreticilerin reklam vs. kullanmaları Oyuntur sorumluluğunda değildir.
Oyuntur bir ödeme kuruluşu olmadığı için kullanıcı/üyelerin kredi kartlarını oyuntur sistemlerinde tutmamaktadır. Ödeme işlemlerinde sadece lisanslı ve yetkili ödeme kuruluşları kullanılmaktadır.
Kullanıcı banka üzerinden havale/eft ile ödeme yaparak ürün veya hizmet satın alabilir. Sitemizden Alışveriş yapan müşterilerimiz sözleşmeyi okumuş ve kuralları kabul etmiş sayılır

 

Güvenilir Alışveriş

SSL protokolü, güvenilir ödeme yöntemleri ile tam güvenli alışveriş.

7/24 Hızlı Teslimat

Teslimatlarınız hızlı, pratik şekilde gerçekleşir. Beklemeden hizmet!

100% Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en ön planda.

Tam Destek

Aklınıza takılan bir şey mi var? Müşteri destek ekibimiz yanınızda.